Svenska skolor ska bedriva normkritisk undervisning!

3 april, 2011

Årsmötesuttalande

Rädda Barnens Ungdomsförbunds årsmöte, 3 april 2011

Svenska skolor ska bedriva normkritisk undervisning!

  Normer är föreställningar om hur en antas eller borde vara. Skolan är vanligtvis den plats förutom hemmet som barn spenderar mest tid i. Skolan har en viktig roll i att se till att barns rättigheter följs och inte kränks. I artikel 2 i Barnkonventionen står det att inget barn ska diskrimineras.

Lösningen är normkritisk undervisning! Men vad är då problemet? I skolan kränks barn allt för ofta för att de antas vara på ett visst sätt, att tillhöra normen. Om en inte är på detta ”normala” sätt kan det leda till psykisk eller fysisk bestraffning i form av till exempel ryktesspridning, utfrysning, sänkta förväntningar från lärare, våld eller hot om våld. Dessa bestraffningar kan vi alla utsättas för på olika sätt. För det finns ju ingen som är normal. Normalt är en begränsande mall som ingen ska behöva passa in i. En mall som skolan tyvärr ofta omedvetet hjälper till att förklä i sanningens kläder. Ett tecken på att skolan inte bedriver normkritisk undervisning är när det i klassrummen blint sprids vidare stereotypa bilder och traditionella värderingar. Detta leder med största säkerhet till kränkningar av elever på grund av deras beteende, utseende eller åsikter – alltså att skolan bryter mot barnets rättigheter.

Detta accepterar inte Rädda Barnens Ungdomsförbund. Vi vet att normkritisk undervisning i svenska skolor skulle vara en oumbärlig del i att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi har jobbat med normkritik i flera år och att perspektivet har växt sig så starkt bland oss barn och unga själva tar vi som bevis på att det finns ett behov av normkritik. Ett behov som skolan borde vara ledande inom att möta.

Därför kommer vår profilfråga 2011-2013 att vara:

 

Skolan ska bedriva normkritisk undervisning.

Vi kräver:

1.Att lärarutbildningen skall ha en obligatorisk kurs i normkritisk pedagogik och att de lärare som redan är färdigutbildade skall genomgå en fortbildning med samma innehåll.

2. Att samtliga läromedel i skolan granskas ur ett normkritiskt perspektiv. Skollitteratur ska ha ett tydligt genus och icke-heteronormativt perspektiv, och ska vara utan antaganden om att alla familjer ser likadana ut eller att alla människor har samma grad av funktionalitet.

3. – Att skolan aktivt ska jobba för att barn och unga ska få ett kritiskt förhållande till normer.

4. – Att i skollagen skriva in att lärarna tillsammans med eleverna ska jobba för en normkritisk skola.

Vi är inte Rädda. Vi är trötta på att vänta. Normkritisk skola, nu!