Internationella frågor

Vi känner solidaritet med barn världen över. Den politik som Sverige driver påverkar människor utanför landets gränser.  Sverige måste ta ansvar för det våld man skapar och bidrar till utomlands genom att sälja vapen och delta i krig.

Stoppa vapenexporten

Sverige ska inte bidra till våld och död genom att sälja verktyg som möjliggör våld och död. Sveriges regering bär det yttersta ansvaret för svensk vapenexport. Idag tillverkar och säljer svenska företag vapen till länder som är diktaturer och länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Svenska vapen används i krig. Barn tar skada av krig och väpnade konflikter. RBUF menar att regeringen måste stoppa exporten.

Sverige i krig

Sen 1956 har Sverige deltagit i mer än 120 internationella uppdrag i 60 länder. Sammanlagt har drygt 100 000 svenskar tjänstgjort i utlandsstyrkan. Sverige deltar både i EU- ledda och FN-ledda insatser. Sverige deltar helt enkel i krig.

De flesta krig och konflikter utspelar sig inte mellan stater utan inom stater. RBUF tycker att säkerhetspolitik måste börja handla om säkerhet för människor istället för säkerhet för nationer. Det som verkligen hotar individens säkerhet är saker som fattigdom, barnafödande, våld i nära relationer och klimathot. Insatser som ska skydda den internationella säkerheten behöver vara utformade efter dom riktiga hoten. Utbildning kan vara mer effektivt än militära trupper.

RBUF menar att det inte går att lösa våld med våld. Krig är aldrig bra för barn Vi är därför principiellt emot militära insatser som lösning.

Medlemsländer i EU deltar på frivillig basis i EU:s utrikes och säkerhetspolitik. Vi vill se att Sverige tar en mindre aktiv roll i det militära samarbetet. RBUF vill även att Sverige ska lämna Partnerskap för fred (PFF) och avsluta värdlandsavtalet.

Trafficking, människohandel och barnsexhandel

Trafficking, människohandel eller barnsexhandel är ett globalt problem men pågår även inom Sveriges gränser. Många barn tas till Sverige för att kunna möta den efterfrågan som finns här. RBUF betonar Sveriges skyldighet att följa artikel 35 och 43 i barnkonventionen om barnets rätt mot sexuell exploatering och om barnets rätt att skyddas mot människohandel.

Sverige har flera gånger fått kritik från FN:s barnrättskommitté för att inte ha tillräcklig kunskap om människohandeln i Sverige. Det saknas information om både hur många barn som utnyttjas för människohandel i Sverige och om hur förövarna arbetar. RBUF menar att Sverige måste höja kunskapsnivån genom regelbundna kartläggningar.

Barn som fallit offer för trafficking måste få professionellt stöd. I dom fall barnet vill återvända ska barnet få en säker och värdig hemresa och hjälp med återanpassning i samhället. RBUF tror att mer informationskampanjer, utbildningar och forskning kring ämnet behövs. Vi vill se regelbunden utbildning om barnets rättigheter för alla som arbetar med eller för barn. Utbildningen ska ha ett särskilt fokus på barnkonventionens andra tilläggsprotokoll om sexuell exploatering av barn. RBUF menar att det behövs en globalt allmängiltig definition av begreppet trafficking och en strategi som fastställer inriktningar och mål i arbetet mot trafficking.