Kultur, idrott och fritid

Alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Tyvärr ser inte verkligheten ut så. Många hindras från en meningsfull fritid för att till exempel pengar, funktionsvariationer* eller normer kring kön står i vägen. Det tycker RBUF är fel.

Ingen diskriminering inom sporter och fritidsaktiviteter

Utbildningar inom barnrätt och “child safeguarding”* borde vara obligatoriska för ledare i sport-, kultur- och hobbyföreningar. Enligt diskrimineringslagstiftningen får inga barn diskrimineras utifrån kön, könsidentitet, etnicitet, tro, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning*. Utöver det säger barnkonventionen att inget barn får diskrimineras på grund av hur mycket pengar barnets familj har. I nuläget är många barn begränsade i sitt fritidsutövande på grund av pengar, funktionsvariation, normbrytande könsidentitet eller etnicitet.

RBUF tycker att alla föreningar som bedriver verksamhet där barn deltar ska vara skyldiga att bedriva “child safeguarding” arbete, där tydliga rutiner och utbildningar krings barns säkerhet ingår. RBUF menar att sporter och fritidsaktiviteter måste vara tillgängliga för alla barn. Inget barn ska utsättas för övergrepp, uteslutas eller behandlas sämre varken av andra barn eller av vuxna.

Ökat stöd till unga som sysslar med kultur

Eftersom alla barn ska ha samma tillgång till kulturutövande borde kulturstödet komma från staten och inte från kommunen då skillnaderna är stora mellan kommuner i Sverige.  Informationsbrist ska inte begränsa barns kulturutövande, därför behöver insatser göras för att ge barn information om vilket stöd dom kan få för sitt kulturutövande.

Avgiftsfri kulturskola

Alla barn ska ges möjligheten att spela teater, spela ett instrument, dansa eller göra annat som ingår i kulturskolans verksamhet. RBUF vill att det dom kulturskolor som finns idag ska styras och få pengar från staten, istället för kommunen.  På så vis skapas en statlig kulturskola som inte är beroende av kommunens tillgångar. För att alla barn ska kunna syssla med kultur måste kulturskolan vara avgiftsfri och likvärdig i hela Sverige.

Avgiftsfri kollektivtrafik för barn

Alla barn ska ha samma möjligheter att åka kollektivtrafik. Barn måste till exempel kunna ta sig till skolan, fotbollsträningen eller vänner. I många städer är kollektivtrafiken billigare för barn, men RBUF anser att den ska vara avgiftsfri då priset ändå är ett hinder för många barn.