Ordlista

Asylprocessen : Dom olika stegen som en asylsökande går igenom, från första ansökan till beslutet om personen får asyl eller inte.

Asylsökande: En person som sökt/ska söka asyl i ett land och väntar på besked om personen får stanna eller inte.

Asylprövning :  Undersökning som ska komma fram till om en person får stanna i Sverige eller inte. Den sökandes skäl till att vilja stanna jämförs med giltiga skäl i lagstiftningen.

Barnkonsekvensanalys: En analys som undersöker om förslag till beslut är utformat från ett barnperspektiv. För att ta reda på om så är fallet undersöks dom mest relevanta konsekvenserna som kan förväntas utifrån beslutet. Barnkonsekvensanalyser är ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa.

Barnrättskomittén /FN:s kommitté för barnets rättigheter. En kommitte (organisation) som övervakar hur bra länder som har skrivit under barnkonventionen följer barnkonventionen.

Barnrättighetsutredning  : En utredning om att barnkonventionen ska bli svensk lag.

Binärtkönssystem/tvåkönsmodell : Ett system som räknar med och bygger på att det endast finns två biologiska och därmed även juridiska kön: kvinna och man.

Brottsrubricering: Vad man kallar ett brott. T.ex. mord eller stöld. En brottsrubricering hänvisar till en bestämd brottsbeskrivning i lagen vid åtal för ett brott. En handling kopplas samman med en bestämmelse i strafflagstiftningen.

Child safeguarding: En term som används för att beskriva åtgärder som tas för att garantera barns säkerhet i den egna organisation. Arbetet som görs för att barn inte ska bli utsatta för övergrepp eller annan skada. Här ingår även att anmäla till polisen om det finns misstankar om att barn utsätts för skada.

Civil olydnad: Att göra olagliga saker eller uppmana andra att göra olagliga saker för att man anser att lagen är moraliskt fel.

Civilsamhället : Civilsamhället är den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av staten. Idéburna organisationer och aktivister ingår i civilsamhället.

Diskrimineringsgrund: Idag finns det sju diskrimineringsgrunder i Sverige. Det innebär att det finns sju saker man inte får bli annorlunda behandlad på grund av. Dom sju sakerna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Här kommer definition av dom olika grunderna:

  • Kön: Om du är man, kvinna och/eller transperson.
  • Könsöverskridande identitet: Att man inte känner sig som varken man eller kvinna.
  • Etnisk tillhörighet: Vart du kommer ifrån, vilken hudfärg du har, vilket språk du pratar.
  • Religion eller annan trosuppfattning: Vilken eller vilka gudar du tror på, om du tror på gud, och du praktiserar en religion eller om du inte gör det.
  • Funktionsnedsättning eller funktionsvariation: Exempelvis att du sitter i rullstol, behöver glasögon, har svårt att stava eller lär dig på ett speciellt sätt.
  • Sexuell läggning: Vem du blir kär i eller tycker om, exempelvis om du är hetero eller bi eller gay, men också om du är asexuell.

EU-migrant: En person som har medborgarskap i ett EU-land och använder det för att röra sig mellan och bo i olika länder i EU. Som EU-medborgare har du rätt att vara i en annan av EU:s medlemsstater än ditt hemland i 3 månader utan att behöva ansöka om medborgarskap eller tillstånd. Om du kan försörja dig i det nya landet kan du få stanna längre, men annars blir du papperslös om du väljer att stanna längre.

Funktionsvariation: Exempelvis att du sitter i rullstol, behöver glasögon, har svårt att stava eller lär dig på ett speciellt sätt.

Icke-heteronormativ sexualundervisning: En sexualundervisning som inte bara handlar om sex mellan män och kvinnor.

Inkorporering: Inkorporering eller inkorporation innebär att hela konventionen i fråga tas in i den nationella lagstiftningen.

Intersex(ualism) : Är en medicinsk diagnos som man kan få om ens kropp inte går att könsbestämma som antingen tjej eller kille enligt samhällets normer för kön.

Juridiskt kön : Det kön lagen anser att en person har. Kvinna eller man. Det står i passet.

Juridiskt ombud : En juridiskt utbildad person som för någon annans räkning genomför ett uppdrag. Juridiska ombud är ofta advokater.

Klass: Ett ord som används för att beskriva en grupp av människor med liknande ekonomiska förutsättningar. Ofta pratar man om arbetarklass, medelklass och överklass.

Kommunfullmäktige: Folkvalda politiker som styr kommunen.

Könsbekräftande vård :Vård som gör att personers kroppar speglar deras könstillhörighet bättre.

Maktordning :  Förhållande av överordning och underordning mellan olika grupper i ett samhälle. Den överordnade gruppen har mer makt. Åldersmaktsordning i samhället innebär vuxna som grupp är överordnade unga som grupp.

Maximalistisk demokrati : En teori om demokrati som menar att ett samhälle inte bara måste ha demokratiska val för att räknas som demokratiskt, utan att politiken, ekonomin och det sociala också måste vara demokratiskt på så sätt att resurser ska vara jämnt fördelade och det ska inte finnas förtryckta samhällsgrupper.

Medborgarförslag: Medborgarförslag är ett förslag om att förändra något i sin kommun. Till exempel skola, stadsplanering eller socialtjänsten.

Norm : En osynlig regel som exempelvis säger vad man ska göra och inte göra, eller vad som är normalt. Om du bryter mot normen kommer du kanske få konstiga blickar eller bli utstött, eftersom du inte är som alla andra. Exempelvis vithetsnormen, heteronormen.

Normbrytande: Normbrytande personer är personer som inte passar in i normen. I Sverige är det exempelvis norm att vara heterosexuell därför blir alla som inte är heterosexuella normbrytare.

Normkritik: Betyder att man uppmärksammar och kritiserar normer.

Oaktsamhetsbrott: Ett brott som begåtts för att man varit vårdslös eller oförsiktig. En person kan dömas till oaktsamhet även om personen inte hade planerat att utföra brottet eller gjorde det med meningen.

Oaktsamhetsrekvisit: Varje lag ställer normalt upp ett antal villkor. För att en lag ska kunna användas krävs att något eller alla villkor är uppfyllda. Villkoren kallas rekvisit.

Papperslös: En person som befinner sig i ett land utan att ha ett beviljat tillstånd för att få stanna där. Ibland används ordet “illegal invandrare”, men vi väljer att inte använda det ordet då det lätt förknippar individen som invandrat som illegal, vilket inte stämmer överens med dom mänskliga rättigheterna som bland annat påpekar “rätten till liv”.

Permanent uppehållstillstånd : En person med permanent uppehållstillstånd har rätt att stanna i landet hur länge den vill.

Preventivmedel: Saker som förhindrar att du blir gravid eller får könssjukdomar. Exempelvis p-piller, kondomer, spiral, p-stav eller p-ring.

Rasdiskriminering :  Diskriminering på grund av “ras” eller etnisk tillhörigheter.

Ratificera: Att skriva under en internationell överenskommelse eller konvention. Sverige har ratificerat barnkonventionen, alltså skrivit under och godkänt den.

Samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning: Kallas också samtyckeslag. Lagar som handlar om att deltagande i sex ska vara frivilligt. Det ska räcka med att en person säger nej till sex för att övergreppet ska kunna räknas som en våldtäkt.

(Bostads) Segregation : Olika befolkningsgrupper bor i olika områden. Uppdelning mellan människor beroende på bland annat socioekonomisk status, kulturell bakgrunder och språk

Socioekonomi: I socioekonomisk status kan ekonomiska och finansiella medel, utbildning, anställning, familjebakgrund, hälsa, social klass, boende och placering på boende räknas in.

Stigamatisering: Stigmatisering innebär att medlemmar av social grupp som har låg status i samhället och som det finns mycket stereotyper kring diskrimineras för sin egenskap av andra medlemmar i samhället. De här grupperna är normbrytande och marginaliserade.

Strukturella maktordningar : En strukturell maktordning är en maktordning som finns överallt i samhället. En maktordning är ett ord som beskriver förhållandet av överordning och underordning mellan olika grupper i ett samhälle. Den överordnade gruppen har mer makt.

Tabubelagt : Något som inte är accepterat. Om något är tabu är det ofta svårt att våga prata om det.

Transformering (inom juridiken): Innebär att nationella lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.

Transpersoner : Samlingsbegrepp för individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från det som anses vara normen för det kön som juridiskt registrerades för dom vid födseln

Tvåkönsmodell / Binärakönssystem : Ett samhällssystem som räknar med och bygger på att det endast finns två biologiska och därmed även juridiska kön: kvinna och man.

Valdemokrati : Att folket väljer sina makthavare i regelbundna val där alla får rösta.

Vuxna allierade : Vuxna personer som har gemensamma mål med barn, som vill åstadkomma samma sak. T.ex. vuxna som kämpar tillsammans med barn för barns rättigheter.

Vuxennormen: En norm som säger att det är bättre att vara vuxen än barn. Normen säger också att vuxna är den normala gruppen i samhället och att barn är annorlunda.

Walkout: En form av demonstration. När man lämnar sin arbetsplats eller skola för att visa sitt missnöje. T.ex. hela klassen går mitt i en lektion för att protestera mot något.

Åldersmaktsordning: En teori som säger att ålder och makt i samhället hänger ihop. Åldersmaktsordning innebär att vuxna som grupp är överordnade unga som grupp. Vuxna har mer makt, pengar och högre status. Det anses bättre att vara medelålder än att vara ung eller äldre.