Rättsliga frågor

Vi vill se en lagstiftning som stärker barns rättigheter och ger barn möjlighet att överklaga när rättigheterna kränks. Sveriges lagstiftning måste göras om så att den följer Barnkonventionen. Vi kräver att barnets bästa kommer i första hand under rättsliga processer.

Inför ett tredje juridiskt kön

Alla är lika inför lagen oavsett kön, därför är juridiskt kön oviktigt. Systemet med juridiskt kön leder till diskriminering och är frihetsbegränsande för transpersoner. Till exempel kan transpersoner ifrågasättas när kontrollanter inte tycker att dom liknar sitt juridiska kön. Ofta upplever transpersoner obehag när deras pass är märkt med ett juridiskt kön som inte stämmer överens med personens könsidentitet. Även icke-binära personer, personer som varken är män eller kvinnor, drabbas då deras existens inte erkänns i det binära könssystemet som staten använder idag. Därför vill RBUF på lång sikt avskaffa juridiskt kön. Vi vill alltså inte att det ska stå i ditt pass vilket juridiskt kön du har. Fram tills att det sker vill RBUF införa ett tredje juridiskt kön som det kostnadsfritt går att byta till oavsett ålder.

Polisen ska inte utreda sig själv

Idag utreder polisen sig själv när det finns misstanke om att poliser har begått brott. Väldigt få av dessa anmälningar leder till åtal,  i vissa regioner inte ens en procent. En orsak till att så få åtalas är att poliser väljer att skydda sina kollegor. RBUF menar att polisens utredningar av sig själva inte är trovärdiga och vill därför att en fristående myndighet ska upprättas för att hantera brottsanklagelser mot poliser.

Inför oaktsamhetsbrott* i sexualbrottslagstiftningen

I många våldtäktsfall frias gärningsmännen för att det inte går att bevisa att dom haft för avsikt att våldta. Det är alltså svårt att bevisa att en person visste om att den utförde en våldtäkt . Därför skulle ett nödvändigt tillägg till en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning* vara att införa ett oaktsamhetsbrott. Med ett oaktsamhetsrekvisit* skulle en person bli skyldig till brott om situationen varit sådan att personen borde ha förstått att den utsatta inte ville ha sex. På så vis skulle antalet fällande domar öka utan att beviskraven behöver sänkas. Straff ansvarsområdet för sexualbrott skulle växa och brottsoffrens ställning stärkas.

Barn som begår brott

Barn och unga som begår brott behöver få stöd så tidigt som möjligt. RBUF ställer sig bakom UNICF:s krav på att regeringen ska ta fram en nationell handlingsplan för barn i socialt utanförskap i Sverige. Handlingsplanen ska inkludera barn i kriminalitet, det vill säga barn som begår brott. När påföljden av ett barns brott ska bestämmas, ska barnets bästa alltid ligga till grund för beslutet.

Brott mot barn

RBUF vill se ett rättssystem där barnets bästa kommer i första hand under rättsliga processer, att barn har stöd under dessa och att processer som rör barn som utsatts för brott inte ska dra ut på tiden. För att förbättra rättssystemet behöver barnkonsekvensanalyser* användas varje gång rätten fattar ett beslut som påverkar barn.

Barnkonsekvensanalys är ett verktyg som undersöker om förslag till beslut är utformat från ett barnperspektiv. För att ta reda på om så är fallet undersöks dom mest relevanta konsekvenserna som kan förväntas utifrån beslutet. Analysen ska synliggöra barnets bästa och skrivas in i ärendet under en egen rubrik.

RBUF kräver att polis och åklagare ska börja följa lagen om att utredningar som rör brott mot barn får ta som längst tre månader. Vi kräver även att det blir lag på att barn ska bli hörda av polis inom två veckor när dom misstänks vara utsatta för brott.

Misshandel av barn

Inför misshandel av barn som en egen brottsrubricering*. Barnrättighetsutredningens kartläggning visar att den som har slagit ett barn ibland inte har fått något straff, på grund av att det inte går att bevisa att barnet blev skadat och fick ont. Därför föreslår RBUF, precis som utredningen, att lägga till en straffbestämmelse i brottsbalken om misshandel av barn. På så vis kan vuxna dömas för misshandel av barn eller grov misshandel av barn utan att barnet ska behöva bevisa att våldet orsakat smärta.

Barns rätt att slipa fulla föräldrar

Det är inget brott att som förälder dricka sig full framför sina barn. Det tycker RBUF att det borde vara. Barn upplever ofta att det är  mycket obehagligt när vuxna i deras närhet är fulla.

Alkoholpåverkade vårdnadshavare innebär uppenbara risker för barnet. Risken för allt från olyckor till våld ökar när alkohol är inblandat. Dessutom ökar risken för att barnet själv ska växa upp med osunda alkoholvanor. RBUF tycker att det borde vara olagligt för vårdnadshavare att vara fulla med sina barn.

Dokumenterade sexuella övergrepp på barn

Angående dokumenterade sexuella övergrepp på barn eller ”Barnpornografi” ser RBUF ett behov av samarbete, både internationellt och nationellt mellan rättsväsende, civilsamhälle och internet- och telekomföretagen. Vi ser positivt på åtgärder för att stänga ner och blockera hemsidor som innehåller barnpornografi. RBUF vill att alla internetleverantörer ska omfattas av barnpornografiltret som hindrar tillgång till sidor som visar bilder och filmer av sexuella övergrepp mot barn. Filtret är idag ett frivilligt samarbete mellan Rikskriminalpolisen och internetleverantörerna men RBUF menar att det borde göras obligatoriskt. RBUF vill också att skyndsamhetsreglerna som gäller i ärenden med unga målsägande även ska omfatta barnpornografibrott.

RBUF håller med Barnrättskommittén om att Sverige måste utvidga definitionen av vad som är brott så att även ljudinspelningar av övergrepp förbjuds.

Barnrättighetsbyråer

RBUF tycker att det är bra att staten ger ekonomiskt stöd till lokala barnrättighetsbyråer. Barn och ungas rättighetsutövande är inte fullständigt om kränkningar av deras rättigheter aldrig kommer fram till vuxenvärlden. RBUF tror dock inte att det ekonomiska stödet automatiskt kommer att stärka barns rättigheter. Vi menar att den svenska staten måste införa ett protokoll som försäkrar kvalitén hos barnrättsbyråerna i hela landet.

Intersexbarn

Barn som föds med kroppar som inte går tilldela könen “kvinna” eller “man” enligt samhällets normer för kön får diagnosen intersexualism. Denna grupp är osynliggjord och utsatt för diskriminering och kränkning framförallt inom vården. Dom flesta föräldrar till barn med intersex-variation ges bara information om medicinska detaljer och ingrepp. Den medicinska information som finns tillgänglig är könsnormativ och följer tvåkönsmodellen. Det måste förändras. Föräldrar behöver få en icke värdeladdad vägledning i hur dom kan förhålla sig till sitt barns kropp. Till exempel ska föräldrar veta att det sällan är nödvändigt, ur ett medicinskt perspektiv, att operera på barnets underliv.

Vidare behöver intersexbarn få icke värdeladdad vägledning i hur dom kan förhålla sig till sin egen kropp. Intersexbarn som är i behov av könsbekräftande vård, behandling och stöd ska erbjudas det. Vården ska alltid genomsyras av respekt, trygghet och delaktighet för vårdtagaren. RBUF kräver obligatorisk utbildning för vårdpersonal kring intersextillstånd. Barnets bästa ska alltid komma i första hand vid beslut om eventuella ingrepp, barnet har rätt att höras i frågan.

Enligt statens medicinsk-etiska råd krävs informerat samtycke för att genomföra en medicinsk åtgärd med undantag för om åtgärden ska avvärja fara som är akut och allvarligt hotar patientens liv eller hälsa. Svensk sjukvård går dock ofta emot statens medicinsk-etiska råd och genomför kosmetiska operationer och behandlingar på barn utan deras samtycke för att anpassa barns kroppar till normen. RBUF kräver därför att Sverige ska lagstifta mot kosmetiska ingrepp på personer som inte kan ge informerat samtycke. Ingen ska påtvingas onödiga operationer eller behandlingar. Rätten till sin egen kropp gäller alla och ska aldrig inskränkas.

Stärk LSS (“Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”)

Brist på tillgänglighet är detsamma som diskriminering. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger att personlig assistans är en förutsättning för personlig rörlighet. Utan assistans kan berörda barn inte röra sig fritt i samhället och därför kräver RBUF att rätten till personlig assistans inte ska inskränkas. Barn med assistans ska i högsta möjliga mån själva bestämma över anställning och uppgifter för assisterande personal. Barn som ligger på sjukhus ska behålla rätten till personlig assistans och assistansersättning i minst sex månader. Möjligheten att leva ett tillgängligt liv får inte bli en fråga om hur mycket pengar man har.

Barnrättighetsutredningens kartläggningen inom LSS-området visar att i hälften av fallen har samtal med barnet inte ägt rum och i många av utredningarna saknas motiveringar till varför samtalen inte har skett. RBUF anser att den här typen av myndighetsagerande bryter mot både artikel 3 och 12 i barnkonventionen. Barnet själv har alltid rätt att bli hörd i beslut om stöd och service som rör barnet. RBUF tycker att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska inkorporeras* i svensk lag.