Rädda Barnens Ungdomsförbund hjälper riksdagspartierna att göra barnkonventionen till lag!

4 oktober, 2012

 

Gör barnkonventionen till svensk lag!

Trots att Sverige, som ett av de allra första länderna, ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter 1990 lever vi inte alltid upp till den. Vi ser dagligen exempel på hur barn lider av psykisk ohälsa, utsätts för kränkande behandling och diskriminering, inte får komma till tals i frågor som rör dem och inte garanteras säkerhet och skydd i asylprocesser. Försöket att enbart transformera rådande lagstiftning i enlighet med konventionen har inte kommit tillräckligt långt. Istället leder det till att andra lagar, regler och förordningar för företräde vid tvister och barns bästa kommer i andra hand.

 Partiet som bryr sig om barns bästa anser att det är hög tid att barnkonventionen blir svensk lag. Norge inkorporerade barnkonventionen i sin lagstiftning redan år 2003. Det gör att konventionens innehåll och barns rättigheter har stärkts i landet, eftersom konventionens artiklar nu är tillämpbara i rättsväsendet. I domstolar och hos statliga och kommunala myndigheter finns möjligheten att enligt lag sätta barns bästa i främsta rummet, såsom uttryckt i konventionens artikel 3. Först när brott mot barnkonventionen är just brott som ansvariga kan straffas för, har vi verkligen barnrättssäkrat vårt samhälle.

 En inkorporering skulle inte heller hindra det fortsatta arbetet med att transformera svensk lag. Snarare är det viktigt att det sker för att frågor inte ska falla mellan stolarna eller luckor ska uppstå i lagstiftningen. Samtidigt är det viktigt att ingen åtgärd som kan säkerställa barns bästa ses som för dyr eller krånglig, och därför åsidosätts till förmån för annan lagstiftning. Om vi är en demokrati med ögon för barns bäst måste vi alltid prioritera barns rätt till liv, utveckling och inflytande såväl som frihet från diskriminering och förtryck. I dagsläget ser vi tyvärr många fall där vi inte lever upp till det här idealet eftersom barnkonventionen inte måste väga tyngst i rättsärenden.

 Förslag till riksdagsbeslut:

Att Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om att FN:s konvention om barnets rättigheter ska inkorporeras i svensk lagstiftning.