Unga erkänns som fredsaktörer i ny resolution

12 juni, 2018

De Förenta Nationerna, FN, har ännu en gång bekräftat att ungdomar är viktiga försvarare av mänskliga rättigheter. I säkerhetsrådets resolution UNSCR 2419, efterfrågar säkerhetsrådet alla medlemsstater att inkludera unga i staternas fredsbyggande processer, såsom förhandlingar och implementeringar av fredsavtal.  

Den 6 juni antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolutionen 2419, om unga, fred och säkerhet. Denna resolution erkänner unga och ungas organisering som viktiga aktörer i fredsförebyggande arbete, konfliktlösning och byggandet av hållbar fred. Resolutionen, med Perus och Sveriges regering som initiativtagare, är ett s.k. “lillasyskon” till säkerhetsrådets resolution 2250 från 2015.

Resolutionen åkallar medlemsstater att respektera, främja och skydda ungdomars mänskliga rättigheter, samt att särskilt ålägga ett skydd kring rättigheter som rör utbildning och rätten till delaktighet i beslutsfattande. Dessa rättigheter ska gälla alla unga, oavsett deras bakgrund, identitet eller situation de befinner sig i. Resolutionen uppdrar stater att skydda unga medborgare från väpnad konflikt och att bekämpa alla former av sexuellt våld, likväl människohandel.

Enligt Rädda Barnens Ungdomsförbund misslyckas resolution tyvärr med att tillhandahålla ekonomiska incitament för unga och ungas organisering. Detta försvårar för det unga civilsamhället, i Sverige och världen, att fortsätta sitt jobb som fredsbyggande aktörer, trots att ungas delaktighet efterfrågas som en central del i framtidsbyggandet, av säkerhetsrådet.

Rädda Barnens Ungdomsförbund välkomnar antagandet av resolutionen 2419:

“Genom att inkludera unga i beslutsfattande processer och i fredsbyggande, får barn större möjlighet att möta en säker barndom och bättre framtidsutsikter”

säger Jorge María Londoño, förbundsordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund

Jorge María Londoño fortsätter:

“Vi vill tacka den peruanska och svenska regeringen för deras initiativ. Till utrikesministern Margot Wallström vill vi säga – barn och unga ser era ansträngningar i säkerhetsrådet. Det bästa sätter att gå från ord till handling i ert arbete är att inkludera Rädda Barnens Ungdomsförbund och andra viktiga barn- och ungdomsorganisationer i ert arbete. Vi väntar på mail från er.”

Barn och unga inom Rädda Barnens Ungdomsförbund anser att den svenska konventionsstaten till FN:s konvention om barnets rättigheter är ytterst ansvariga för att säkerställa varje barns rättigheter i Sverige, men även att verka för att främja barns rättigheter i världen. Vi tror på att svensk vapenexport måste förbjudas. Save the Childrens rapport “The War on Children” (2018) visar på att 300 miljoner just nu lever som offer i väpnad konflikt. Det är 300 miljoner barn för många.

Vi vill också uppmana den svenska feministiska regeringen att beväpna Sverige med ytterligare investeringar i utbildning, skydd av barn och barn- och ungdomsdeltagande för att uppnå internationell säkerhet. Rädda Barnens Ungdomsförbund tycker att Sverige ska lämna NATO-projektet Partnerskap för Fred (PFF). Militarisering orsakar barns död, förstörelse av skolor och ökar tvångsrekrytering av barnsoldater.

Att arbeta i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 2250 samt 2419 betyder att världen måste bredda det utrymmet barn och unga har för deltagande i beslutsfattande processer. Det är vår enda väg för att kunna skapa en hållbar fred.

Stockholm som ovan,

Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse

Presskontakt:
Förbundsordförande
Jorge María Londoño
jorge@rbuf.se
+46 76 012 97 28