Asylrätt och barn på flykt

Sveriges och EU:s nuvarande politik gör att barn dör på medelhavet och att barn tvingas sälja sina kroppar i Sverige. Oavsett medborgarskap eller statslöshet ska man ha rätt att söka skydd i ett annat land. Dom mänskliga rättigheterna ska väga tyngst. RBUF vill att Sverige och EU öppnar gränserna och slutar deportera barn. Tills dess kräver vi att barnets bästa alltid kommer först i beslut om asyl. Den tillfälliga asyllagstiftningen ska rivas.

Öppna Sveriges gränser

Sverige och EU måste öppna sina gränser. RBUF menar att statsgränser som är stängda för människor är rasistiska. Dessutom gör stängda gränser att barn drunknar i medelhavet. RBUF kräver lagliga och säkra vägar in i Europa och till Sverige. RBUF vill även att barn ska kunna få sin asylprövning gjord på svenska ambassader runt om i världen och att polisen slutar göra inre gränskontroller.

Sluta deportera barn

Deportationer är otroligt farliga för barn. Vi vet att människor som ska tvångsutvisas ibland sövs ner och spänns fast när dom gör motstånd och att minst en person har dött under en sådan utvisning. Vi vet också att minst tolv barn har tagit sina liv under asylprocessen i Sverige. Inget barn ska behöva uppleva en utvisning, varken i familj eller ensam. RBUF kräver permanent uppehållstillstånd åt alla barn och barnfamiljer som befinner sig i Sverige och som vill stanna här. Dessutom menar vi att barn som ansöker om svenskt medborgarskap ska få svar så fort som möjligt.

Barn som är papperslösa måste våga röra sig i samhället utan rädsla för att polisen ska deportera dom. Tills alla deportationer av barn har upphört kräver RBUF att polisen inte ska få gripa barn med syftet att deportera dem, i förskolan, skolan eller på vårdinstitutioner. Vi kräver även att det informella samarbetet mellan blåljuspersonal, vars syfte är att hitta och utvisa barn ska sluta. Barn ska vara fredade. Inga barn får sättas i förvar.

Barn i asylprocessen

RBUF menar att barn ska ses som individer med egna rättigheter och inte bara som en del av en familj. Barns asylskäl ska granskas och bemötas individuellt oavsett om det handlar om ensamkommande barn eller barn i familjer. När ett barn ska berätta om sitt skäl till asyl ska det finnas experter på plats som är specialiserade på samtal med barn.

Ett barn som söker asyl i Sverige är idag tvungen att kunna bevisa sin ålder. Om barnet inte kan bevisa att barnet är under 18 år får migrationsverket utgå från att barnet är äldre. Vi tycker att det ska vara tvärt om. Vi tycker att migrationsverket ska behöva utgå från att ett barn är under 18 år, ifall barnet säger det, och att migrationsverket får försöka motbevisa barnets ålder i de fall då de inte tror barnet. Vidare kräver RBUF att all medicinsk åldersbedömning av barn stoppas.

RBUF menar att skolplikten även ska omfatta asylsökande barn och att det behövs en tidsgräns som säger att barn ska börja skolan inom en månad efter ankomst till Sverige.

Barnrättsperspektiv i asylprocessen

Barnrättsperspektivet ska alltid komma först i asylprocessen. Beslutsfattare, myndigheter och institutioner ska utgå från det enskilda barnets bästa. Barnkonventionen ska vara avgörande vid tolkning av barnets bästa. Barnkonsekvensanalyser* ska göras för att säkerställa att principen om barnets bästa efterlevs.

Barnrättskommittén har i sina rekommendationer till Sverige år 2015 uttryckt oro för att barnspecifika former av förföljelse inte regleras i lagstiftningen. Det är viktigt för RBUF att regeringen erkänner att barn behöver särskilt skydd, ofta annorlunda än vuxnas.

RBUF håller med Barnombudsmannen om att det ska skapas en tillsynsmyndighet med uppdrag att granska Migrationsverkets tillämpning av regelverk och rutiner.

Barn på flykt som försvinner

Inga fler barn får försvinna. Dom som hittas ska erbjudas stöd, vård och boende. Dom ska inte utvisas.

Det finns tusentals så kallade försvunna barn i Sverige. Barn försvinner antingen direkt när dom kommer till Sverige, i ankomstskedet eller från asylboenden efter kommunanvisning. Det finns olika anledningar till att barnen tvingas försvinna men vanligaste orsaken antas vara av rädsla för avslag på asylansökan eller på grund av avslag på ansökan.

Den självklara lösningen på den här mycket tragiska och allt mer akuta frågan är att sluta deportera barn. Ge alla barn som söker asyl permanent uppehållstillstånd. Tills dess kräver RBUF att ensamkommande barn ska få tillgång till en god man även i ankomstkommunen och träffa ett juridiskt ombud innan sitt första möte med Migrationsverket. Vi menar att barn på asylboenden ska bli erbjudna samtal med kuratorer och psykologer som är utbildade för att arbeta med barn. Dessutom vill vi se en obligatorisk utbildning för goda män som innehåller barnrätt och att barn ska ha möjlighet att byta god man om dom vill.

Riv fort Europa

Det är ovärdigt att EU, en ekonomisk och politisk union, som började som ett fredsprojekt låter människor dö i krig. EU:s hantering av flyktingar är ett totalt misslyckande ur ett barnrättsperspektiv. Istället för att värdera människors säkerhet och hjälpa människor till trygghet försöker man stoppa människor från att ta sig till Europa och utvisa dom få som trots hindren lyckas.

EU har lagt ner enormt mycket mer pengar på att hålla människor utanför Europa än vad som avsatts för att hjälpa människor som flyr och människor som söker asyl i EU. EU:s agerande visar att kortsiktiga ekonomiska intressen värderas högre än människors liv. Agerandet är också ett bevis på att dom rasistiska partierna runt om i Europa har vunnit politisk makt.

Dublinförordningen måste rivas. RBUF menar att varje försvagning av asylrätten är en kränkning mot artikel 14 i dom mänskliga rättigheterna. Vi kräver lagliga och säkra vägar in i Europa. Dessutom vill vi att människor ska kunna söka asyl till länder i EU från ambassader utanför Europa.

RBUF menar att en harmonisering av asylsystemet i EU, det vill säga försök att skapa ett enda gemensamt asylsystem, endast är önskvärt om det innebär att länder med restriktivare system och sämre kvalité på mottagande ska höja sin nivå till det land som har det mest välvilliga systemet och bäst mottagande.

EU ska finansiera flyktingläger i Europa inte utanför. Vi är kritiska till ”Turkietavtalet” och andra liknande avtal som bara finns till för att hindra människor från att ta sig till Europa.

Ge barn som föds i Sverige medborgarskap

RBUF vill att barn ska erbjudas medborgarskap i det land där barnet fötts. Det ska inte spela någon roll var föräldrarna är medborgare. Svensk rätt använder idag härstamningsprincipen, det vill säga att föräldrarnas medborgarskap avgör om ett nyfött barn blir svensk medborgare eller inte. Konsekvensen av det är att barn som fötts, vuxit upp och levt hela sitt liv i Sverige kan utvisas. Det kan omöjligt vara barnets bästa. Principen gör att barnets föräldrars ursprung avgöra barnets rättigheter. RBUF vill att både härstamningsprincipen och territorialprincipen ska gälla i Sverige så att barn som föds i Sverige erbjuds svenskt medborgarskap.

Ge statslösa barn svenskt medborgarskap

Många barn, inte minst barn från Syrien, lever idag i Sverige som statslösa. Det beror på att barn ärver en eller båda föräldrarnas medborgarskap. När barn som flytt inte har en förälder som kan bekräfta barnets medborgarskap blir dom statslösa. Tidigare fick barnen svenskt medborgarskap genom att få permanent uppehållstillstånd men i och med den tillfälliga asyllagen får dom flesta barn bara tillfälligt uppehållstillstånd. Så länge den tillfälliga asyllagen finns, måste Sverige ändra sin lagstiftning så att statslösa barn med tillfälliga uppehållstillstånd har möjlighet att få svenskt medborgarskap. Alla barn har rätt till en identitet.