Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter kallas Barnkonventionen och ligger till grund för den politik RBUF bedriver. Vi kämpar för att barnkonventionen ska efterlevas och respekteras. RBUF vill att alla länder ska ratificera barnkonventionen och att dom anslutna länderna, däribland Sverige, ska följa det som skrivits under.

Transformering av svensk lag utifrån barnkonventionen

RBUF tycker att det behövs ett fortsatt transformeringsarbete av svensk lag utifrån barnkonventionen även efter att barnkonventionen inkorporerats i lagen. Det betyder att även efter att hela barnkonventionen kopierats in i lagboken och på så sätt blivit svensk lag, tror vi att man behöver anpassa lagar som redan finns efter barnkonventionen.

Vi menar att det är viktigt att barn, som speglar samhället i stort, får vara med i hela transformeringsarbetet och uttrycka sina åsikter. Det ska också göras en analys över hur mycket inflytande och verklig makt som faktiskt ges till målgruppen. I det här arbetet är det viktigt att komma ihåg att alla barn inte tycker och tänker samma sak eller bär på samma erfarenheter bara för att dom är barn. För att se till att barnen som deltar i transformeringsarbetet är representativa, alltså speglar olika grupper av barn, borde representanter från barn- och ungdomsorganisationer användas som resurser i arbetet.

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

Sverige måste skriva under barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll som ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté. Barn behöver kunna vända sig till en högre myndighet om deras rättigheter kränkts och dom inte haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet.

Tilläggsprotokoll om sexualitet, könsidentitet och könsuttryck

Vi vill att FN:s generalförsamling ska införa ett fjärde tilläggsprotokoll om att inkludera sexualitet, könsidentitet och könsuttryck som grund för diskriminering i barnkonventionens andra artikel. Vi vill även att intersexbarn ska skyddas av artikel två.