Internationella frågor

Vi känner solidaritet med barn världen över. Den politik som Sverige driver påverkar människor utanför landets gränser.  Sverige måste ta ansvar för det våld man skapar och bidrar till utomlands genom att sälja vapen och delta i krig.  När det gäller klimatet ser vi behov av internationellt samarbete och radikal politik.

Stoppa vapenexporten

Sverige ska inte bidra till våld och död genom att sälja verktyg som möjliggör våld och död. Sveriges regering bär det yttersta ansvaret för svensk vapenexport. Idag tillverkar och säljer svenska företag vapen till länder som är diktaturer och länder som bryter mot mänskliga rättigheter. Svenska vapen används i krig. Barn tar skada av krig och väpnade konflikter. RBUF menar att regeringen måste stoppa vapenexporten.

Sverige i krig

Sverige deltar både i EU- ledda och FN-ledda militära insatser. Sverige deltar helt enkelt i krig. De flesta krig och konflikter utspelar sig inte mellan stater utan inom stater. RBUF tycker att säkerhetspolitik ska handla om säkerhet för människor istället för säkerhet för nationer. Det som hotar individens säkerhet är saker som fattigdom, barnafödande, våld i nära relationer och klimathot. Insatser som ska skydda den internationella säkerheten behöver vara utformade efter dom verkliga hoten. Utbildning kan vara mer effektivt än militära trupper.

RBUF menar att det inte går att lösa våld med våld. Krig är aldrig bra för barn. Vi är därför principiellt emot militära insatser som lösning.

Medlemsländer i EU deltar på frivillig basis i EU:s utrikes och säkerhetspolitik. Vi vill se att Sverige tar en mindre aktiv roll i det militära samarbetet. RBUF vill även att Sverige ska lämna Partnerskap för fred (PFF) och avsluta värdlandsavtalet.

Trafficking, människohandel och barnsexhandel

Trafficking, människohandel eller barnsexhandel är ett globalt problem men pågår även inom Sveriges gränser. Många barn tas till Sverige för att kunna möta den efterfrågan som finns här. RBUF betonar Sveriges skyldighet att följa artikel 35 och 43 i barnkonventionen om barnets rätt mot sexuell exploatering och om barnets rätt att skyddas mot människohandel.

Sverige har flera gånger fått kritik från FN:s barnrättskommitté för att inte ha tillräcklig kunskap om människohandeln i Sverige. Det saknas information om både hur många barn som utnyttjas för människohandel i Sverige och om hur förövarna arbetar. RBUF menar att Sverige måste höja kunskapsnivån genom regelbundna kartläggningar.

Barn som fallit offer för trafficking måste få professionellt stöd. I dom fall barnet vill återvända ska barnet få en säker och värdig hemresa och hjälp med återanpassning i samhället. RBUF tror att mer informationskampanjer, utbildningar och forskning kring ämnet behövs. Vi vill se regelbunden utbildning om barnets rättigheter för alla som arbetar med eller för barn som har utsatts för eller misstänks ha utsatts för barnsexhandel. Utbildningen ska ha ett särskilt fokus på barnkonventionens andra tilläggsprotokoll om sexuell exploatering av barn. RBUF menar att det behövs en globalt allmängiltig definition av begreppet trafficking och en strategi som fastställer inriktningar och mål i arbetet mot trafficking.

Klimat och miljö 

Många mänskliga aktiviteter skadar planeten. Idag lever vi i en värld där vinstintressen prioriteras framför människor, djur och natur. Dagens ökande produktion och konsumtion gör att vissa blir rikare på bekostnad av människor i fattigare länder, djur, natur och i slutändan kanske hela mänskligheten.

Stigande havsnivåer, rubbade ekosystem, mer extremväder och ökenspridning är bara några av de problem vi står inför.  Redan idag ser vi problem med matproduktion och människor som tvingas fly som en konsekvens av klimatförändringar.

Rädda Barnens Ungdomsförbund tror på genomgripande gemensamma politiska lösningar för att rädda vår planet. Radikala förändringar krävs för att lösa radikala problem.

Vi ser en stärkt demokrati och jämnare resursfördelning globalt som viktiga lösningar i klimatkrisen. Självklart krävs både internationell solidaritet och samarbete för att vända utvecklingen. Allt som ger mänskligheten en chans att överleva behöver göras även om det innebär ekonomiska förluster. Barn har rätt till en framtid!

Vi vill ha:

 • Total utfasning av fossila bränslen till 2030
 • Satsa på klimatsmarta energikällor
 • Ett klimatneutralt Sverige 2030
 • En nedmontering av köttindustrin
 • Satsningar på svensk produktion av växtbaserad mat
 • Hårdare lagar om miljöpåverkan för företag
 • Kraftig och omfattande utsläppsbaserad företagsskatt
 • Koldioxidmärkning av varor
 • En utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik
 • Snabba och billiga tåg
 • Flygförbud för frakt av varor och flygransonering för resor i jobbet och på fritiden