Kultur, idrott och fritid

Alla barn har rätt till lek, vila och fritid. Tyvärr ser inte verkligheten ut så. Många hindras från en meningsfull fritid för att till exempel pengar, funktionsvariationer* eller normer kring kön står i vägen. Det tycker RBUF är fel.

Trygghet inom sporter och fritidsaktiviteter

Utbildningar inom barnrätt och “child safeguarding” borde vara obligatoriska för ledare i sport-, kultur- och hobbyföreningar. Enligt diskrimineringslagstiftningen får inga barn diskrimineras utifrån kön, könsidentitet, etnicitet, tro, funktionsvariation, ålder eller sexuell läggning. Utöver det säger barnkonventionen att inget barn får diskrimineras på grund av hur mycket pengar barnets familj har. I nuläget är många barn begränsade i sitt fritidsutövande på grund av pengar, funktionsvariation, normbrytande könsidentitet eller etnicitet.

RBUF tycker att alla föreningar som bedriver verksamhet där barn deltar ska vara skyldiga att bedriva “child safeguarding”-arbete, där tydliga rutiner och utbildningar kring barns säkerhet ingår. RBUF menar att sporter och fritidsaktiviteter måste vara tillgängliga för alla barn. Inget barn ska utsättas för övergrepp, uteslutas eller behandlas sämre varken av andra barn eller av vuxna.

Ökat stöd till unga som håller på med kultur

Eftersom alla barn ska ha samma tillgång till kulturutövande borde kulturstödet komma från staten och inte från kommunen då skillnaderna är stora mellan kommuner i Sverige.  Informationsbrist ska inte begränsa barns kulturutövande, därför behöver insatser göras för att ge barn information om vilket stöd dom kan få för sitt kulturutövande.

Avgiftsfri kulturskola

Alla barn ska ges möjligheten att spela teater, spela ett instrument, dansa eller göra annat som ingår i kulturskolans verksamhet. RBUF vill att kulturskolorna som finns idag ska styras och få pengar från staten, istället för kommunen.  På så vis skapas en statlig kulturskola som inte är beroende av kommunens tillgångar. För att alla barn ska kunna syssla med kultur måste kulturskolan vara avgiftsfri och likvärdig i hela Sverige.

Avgiftsfritt fritids för alla

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att erbjuda fritids för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola upp till 13 års ålder. Enligt skollagen ska fritids erbjudas i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. I vissa kommuner så får barn inte gå på fritids ifall föräldrarna är föräldralediga eller arbetslösa. RBUF tycker att alla barn ska ha rätt till fritids oavsett om föräldrarna jobbar eller inte.

Idag betalar man en avgift för att ha sina barn på fritids. Skollagen säger att kommuner får ta ut en skälig avgift för fritids som dom anordnar. Hur mycket varje hushåll betalar beror på hur mycket familjen tjänar. RBUF tycker att fritids ska vara gratis i alla kommuner. Dom avgifter som finns idag ska tas bort.

Flera fritidsgårdar

Det finns idag ingen skyldighet för kommuner att erbjuda fritidsverksamhet för barn över 13 år. Det finns fritidsgårdar som antingen är kommunala eller drivs av ideella föreningar men antalet fritidsgårdar varierar mellan olika kommuner och det händer att fritidsgårdar läggs ner på grund av besparingar. Det här leder till att det på vissa platser inte finns någon fritidsverksamhet alls för barn över 13 år. RBUF tycker att alla barn har rätt till en meningsfull fritid oavsett var man bor. Det ska vara en skyldighet för kommuner att erbjuda fritidsverksamhet även för barn över 13 år. Kommuner som inte har råd måste få stöd för att hålla fritidsgårdarna levande så att dom inte behöver lägga ner.