Rättsliga frågor

Vi vill se en lagstiftning som stärker barns rättigheter och ger barn möjlighet att överklaga när rättigheterna kränks. Svenskt rättsväsende behöver utbildning om barnkonventionen och kompetens för att arbeta med barn. Vi kräver att barnets bästa kommer i första hand under rättsliga processer.

Barn som begår brott

Ingen föds till kriminell och ingen väljer att bli kriminell. Fattigdom, rasism, utanförskap och ojämlikhet pressar barn in i kriminalitet.

Vi är trötta på politiker som snackar om hårdare straff och fler poliser. Vi vet att det som behövs är social och ekonomisk trygghet. En likvärdig utbildning, en meningsfull fritid, närvarande vuxna och möjlighet att få jobb och bostad i framtiden.

Fler fritidspedagoger, socialsekreterare och skolkuratorer gör skillnad inte fler poliser, ordningsvakter och övervakningskameror. Barn och unga som begår brott behöver få stöd så tidigt som möjligt. När påföljden av ett barns brott ska bestämmas, ska barnets bästa alltid ligga till grund för beslutet. Vi tycker inte att barn ska fängslas.

Brott mot barn 

RBUF ser att det finns en oroväckande låg kompetens i det svenska rättsväsendet när det gäller att arbeta med barn. Förhör, utredningar och rättegångar är utformade efter vuxna. När svenska domare, åklagare och försvarsadvokater saknar både barnperspektiv och barnrättsperspektiv blir det svårt för barn att få upprättelse när deras rättigheter kränkts.

RBUF vill se ett rättssystem där barnets bästa kommer i första hand. För att förbättra rättssystemet behöver poliser, åklagare, domare och försvarsadvokater utbildning i kommunikation med barn, barnpsykologi och om barnets rättigheter. Barnanpassade metoder för exempelvis förhör behöver utvecklas och användas.

Rättsprocesser som handlar om barn som utsatts för brott behöver gå snabbare. RBUF kräver att polis och åklagare ska börja följa lagen om att utredningar som rör brott mot barn får ta som längst tre månader. Vi kräver även att det blir lag på att barn ska bli hörda av polis inom två veckor när dom misstänks vara utsatta för brott.

Vi tycker att barnkonsekvensanalyser * ska användas varje gång rätten fattar ett beslut som påverkar barn. Barnkonsekvensanalys är ett verktyg som undersöker om förslag till beslut är utformat från ett barnperspektiv. För att ta reda på om så är fallet undersöks dom mest relevanta konsekvenserna som kan förväntas utifrån beslutet. Analysen ska synliggöra barnets bästa och skrivas in i ärendet under en egen rubrik.

Våld mot barn 

Barnmisshandel är ett folkhälsoproblem. RBUF menar att rättsskyddet för våldsutsatta barn behöver stärkas och att det förebyggande arbetet mot våld måste öka.

Enligt Allmänna Barnhusets nationell kartläggning 2016 har ungefär 44% av alla barn någon gång utsatts för barnmisshandel. Barnmisshandel kan innebära fysiskt våld, psykiskt våld, försummelse eller sexuellt våld som ett barn utsatts för av en vuxen. Dom yngsta barnen (0-9 år) är också dom mest utsatta barnen.

Rädda Barnens Ungdomsförbund menar precis som Barnrättskommittén att inget våld mot barn är motiverat, och att allt våld mot barn kan förebyggas. Vi ser att barn utsätts för våld av vuxna just för att de är barn. Vi är trötta på att se rättsfall där vuxna domare och jurister bortförklarar, förminskar eller ursäktar föräldrars våld mot barn. Att föräldern var stressad, frustrerad eller hade en jobbig situation på jobbet gör inte att barnet upplevde mindre smärta eller skräck av slaget. Vi kräver att Sveriges makthavare ska agera för att motverka alla former av våld och övergrepp mot barn.

Inför misshandel av barn som en egen brottsrubricering*. Barnrättighetsutredningens kartläggning visar att den som har slagit ett barn ibland inte har fått något straff, på grund av att det inte går att bevisa att barnet blev skadat och fick ont. Därför föreslår RBUF, precis som utredningen, att lägga till en straffbestämmelse i brottsbalken om misshandel av barn. På så vis kan vuxna dömas för misshandel av barn eller grov misshandel av barn utan att barnet ska behöva bevisa att våldet orsakat smärta.

RBUF vill att alla former av våld mot barn, även psykiskt våld, ska vara straffbart. Att tvingas uppleva när någon i familjen utsätts för våld är en form av psykiskt våld

Ett Barnahus är en lokal med en trygg och barnanpassad miljö där förhör med utsatta barn och utredningar kan samordnas. På så sätt behöver barnen bara vara på ett ställe och upprepade intervjuer med samma syfte kan undvikas. RBUF vill att alla barn ska ha tillgång till ett Barnahus av god kvalité. Vi vill också att det ska finnas tydliga nationella kvalitetskrav för Barnahus så att bostadsort inte avgör vilket stöd ett barn får när det utsatts för våld.  

Barn till föräldrar med missbruksproblem

Ett barn till föräldrar med missbruksproblem kan känna sig otrygg hemma. Missbruk ökar risken för bråk och konflikter i familjen och barnet kan uppleva personlighetsförändringar hos föräldern som kan uppfattas som obehagligt. Barnet kan också behöva ta på sig mycket mer ansvar som till exempel ta hand om småsyskon. Barnet kan känna sig rädd och orolig men också känna sig tvungen att skydda sin förälder. Barnet har ofta inte möjligheten till en meningsfull fritid eller hjälp, stöd och tid till läxor och annat studerande. RBUF tycker därför att det är viktigt att dessa barn får bra stöd, att stödet är tillgängligt och att barnet kan få hjälp och information om hur den söker stöd. Idag är det många barn som lever nära missbruk utan att få stöd, därför behövs det satsningar på uppsökande verksamhet. Det är också väldigt viktigt att lyssna på barnet själv och att anpassa stödet till det enskilda barnets situation.

Dokumenterade sexuella övergrepp på barn

Angående dokumenterade sexuella övergrepp på barn eller ”Barnpornografi” ser RBUF ett behov av samarbete, både internationellt och nationellt mellan rättsväsende, civilsamhälle och internet- och telekomföretagen. Vi ser positivt på åtgärder för att stänga ner och blockera hemsidor som innehåller barnpornografi. RBUF vill att alla internetleverantörer ska omfattas av barnpornografi-filtret som hindrar tillgång till sidor som visar bilder och filmer av sexuella övergrepp mot barn. Filtret är idag ett frivilligt samarbete mellan Rikskriminalpolisen och internetleverantörerna men RBUF menar att det borde göras obligatoriskt. RBUF vill också att skyndsamhetsreglerna som gäller i ärenden med unga målsägande även ska omfatta barnpornografibrott.

RBUF håller med Barnrättskommittén om att Sverige måste utvidga definitionen av vad som är brott så att även ljudinspelningar av övergrepp förbjuds.